Alh knhkdn fijv hsj

Hlv,c ljk rfgdl vh o,hknl . o,nl il p,wgi hl kldan ili ljk vh fi phgj thvsd fv'vnhkl ]I vsn fi nd'vhk . fvhd ildk , ],k ldnhksjl h'v v,cd v,c'hvd 'bv j, dh n,sjhkj fi ,f lk fo,vn phqv klda,dn hdk svd lj,k vh fi thvsd fv'vnhkdn T fvhd ildk n, fhvi , ki n,fhvi fg;I ]kn fhvi ldo,hil ljk ihd nv l,vnj vh hdk',ki fk,dsl .

Nrdr dhnl ld Hdn shg 'baji f,n ;I ldo,hsjl fohxv 'knd ;I nv fihv cni f,nl fvhd ildai j, vh tvhl,a ;kl !!! hlh fhdn h,g j,gnj vh jfvd; ld'tjl . jfvd; 'tjl . sdl;hvjl vh ju,dq ;vnl , sud ;vnl fi j, kdkndal . hlh ]I thdni . ng hsj nd'v . lj,[I kdsj ;I rndld ih 'tji hkn ;f,jv fh ;f,jv fhc fh fhc ……

Hlh o,al Hln hc vtjhvj nv \hddc . o,nj leg hdk;I hpshs ;vni f,nd hdk \sv; nga ag ani . o,nj jlhslhk vh fvhd ildai rxu ;vnd . Hk clhk fvhd gpzi hd yl o,vnl hlh s\s o,aphg anl . 'tjl fvhd ildai tvhl,aj ld;kl . 'tjl lpf,fl vtj . ng il fvhda kldldvn . hlh kan . ]kn fhvd ndnlj , o,nl vh fi kndnk cnl . o,nl vh fi ;,vd cnl . hlh kan …

Dhnj ld Hdn fhv h,g nv jvl ;I ndnlj ;[h f,nd ?! [g, nvf ;hvakhshk lpjvl !!! leg hdk;I onh ldo,hin hdk fkni svh\h jrwdva vh c[v nin ?!

Hc [g,dj fh sghld 'bajl hlh 'tjd ]vh …..

Fd odhg . hdkih trx ohxvhj jgol vh fi dhnl ld H,vkn , fs . rgfl ik,c nvn ld;kn . ik,c fi 'tji hj ulg k;vni hl , ik,c fi kcn xfdfhk kvtji hl . f'bhv onh iv ,rj n,sj nhvn lvh f;an .

Ngl fvhdj jk' lda,n hlh akdni hl lcn,[ ani hd . o,a fi phg Hk;I lpf,f vh nv Hy,a ;an . o,a fphga . onh j, vh n,sj fnhvn . lvh hc ,s,si fi n,v . Hldk .